Witamy w naszym sklepie!

Szukaj

Regulamin

 1. Właścicielem prowadzącym sklep internetowy za pomocą witryny www.sines.eu , zwanym dalej „Sklepem internetowym” lub „Sklepem”, jest Sylwia Zięba, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą SINES Sylwia Zięba z siedzibą w Szadku, adres: ul. Parkowa 5, 98-240 Szadek, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP:8291696191, REGON: 3817594997.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta indywidualnego, sprzedaży produktów Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz określa zasady i warunki świadczenia nieodpłatnych usług drogą elektroniczną.

 3. Klient ma możliwość kontaktu ze Sklepem internetowym pod adresem e-mail: sines.brand@gmail.com lub poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00 pod numerem telefonu: +48 669-078-824. Na wiadomości otrzymane w soboty, niedziele i święta klient otrzyma odpowiedź w następny dzień roboczy w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta.

Postanowienia ogólne i zasady korzystania ze Sklepu

 1. Dostęp do Regulaminu każdy Klient może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez

  odnośnik „Regulamin sklepu” umieszczony na stronie Sklepu internetowego.

 2. Informacje o Towarach zamieszczone w Sklepie internetowym, takie jak zdjęcia, opisy,ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z warunkami Regulaminu.

 3. Zdjęcia i opisy oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli Towarów.

 4. Wszystkie produkty dostępne w sklepie są fabrycznie nowe i wolne od wad.

 5. Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w tym zawarcia Umowy Sprzedaży i świadczenia innych usług elektronicznych, to: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej i ważny adres e-mail; (3) standardowa przeglądarka internetowa.

 6. Podane w sklepie ceny są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich.

 7. Nie jest dopuszczalne:

  1. korzystanie ze Sklepu internetowego w celu prowadzenia działalności, która naruszałaby interes właściciela Sklepu internetowego, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich,

  2. dostarczanie do Sklepu treści bezprawnych,

  3. korzystanie ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;

  4. umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej, oraz

  5. korzystanie z treści umieszczonych na stronie Sklepu do innego użytku niż użytek własny.

Zasady składania Zamówienia i zawierania Umowy Sprzedaży

 1. Zakupów może dokonywać osoba zarejestrowana w sklepie, lub osoba niezarejestrowana, która jednorazowo w formularzu zamówienia poda niezbędne do dostawy dane adresowe (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail). Rejestracja skraca i upraszcza formalności związane z zakupami.

 2. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych – Sklep spróbuje skontaktować się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sklep może odstąpić od umowy sprzedaży.

 3. Przyjęcie zamówienia do realizacji jest potwierdzane mailem wysyłanym przez Sklep do Klienta. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia, należy skontaktować się ze sklepem pod adresem: sines.brand@gmail.com. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia przez telefon.

 4. Przygotowanie wysyłki następuje po:

  1. w przypadku zamówień płatnych przelewem, PayU, PayPal – po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu;

  2. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – e-mailowe potwierdzeniem złożenia zamówienia przez Klienta w odpowiedzi na email Sklepu. Jeżeli Sklep nie będzie mógł skontaktować się z Kupującym lub nie otrzyma mailowego potwierdzenia zakupu w ciągu 5 dni – transakcja zostanie anulowana.

 5. Termin płatności wynosi 5 dni. Jeżeli w tym czasie nie nastąpi płatność zamówienie zostanie anulowane.

 6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku zamówienia towaru niedostępnego sklep skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku w magazynie produktu, który Klient chciałby dodać do zamówienia, ma on możliwość uzyskania informacji o jego dostępności podając swój adres email i dodając produkt do listy życzeń. Sklep wysyła do klienta wiadomość, na podany adres e-mail Klienta, z informacją, jaki towar i w jakich terminach jest dostępny.

 7. Do każdego zamówienia, w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, wystawiany jest paragon lub faktura. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z upoważnieniem sklepu internetowego do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Klienta.

 8. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do momentu wysyłki. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez kontakt ze sklepem pod adresem: sines.brand@gmail.com

 9. Czas realizacji zamówienia, od momentu wpłynięcia pieniędzy na konto firmy, to maksymalnie 5 dni roboczych, chyba, że informacja przy produkcie stanowi inaczej lub Klient zostanie poinformowany o wydłużonym czasie realizacji e-mailowo lub telefonicznie.

 10. Do czasu realizacji zamówienia należy dodać przewidywany czas dostawy.

Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie, Klient świadomie udostępnia dane osobowe w celu realizacji zamówienia.

 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.

 3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione w zgodzie Polityką Prywatności sklepu i obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Klient jest jedyną osobą upoważnioną do dokonywania operacji na swoim koncie. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, którym Klient udostępnił Koto.


  Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2021 r.

 2. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.

 3. Strony będą dążyły do polubownego rozwiązania wszelkich sporów powstałych na gruncie umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu.

 4. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

 5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Definicje

Klient – podmiot będący użytkownikiem strony internetowej Sklepu, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Kodeks Cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.).

Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto indywidualne – panel przypisany indywidualnie do Klienta po rejestracji danych w systemie Sklepu internetowego, oznaczony adresem e-mail i hasłem podanym przez Klienta w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności strony internetowej Sklepu.

Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

Sklep internetowy lub Sklep – należy przez to rozumieć witrynę internetową dostępną pod adresem: www.sines.eu

Sprzedawca - Sylwia Zięba, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą S SINES Sylwia Zięba z siedzibą w Szadku, pod adresem: ul. Parkowa 5, 98-240 Szadek wpisaną w Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8291696191 REGON: 381759497.

Towar– oznacza produkt przedstawiany każdorazowo przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego, w celu jego sprzedaży.

Dane kontaktowe – następujące dane, za pomocą których Klient ma możliwość skontaktowania się ze Sklepem internetowym: adres e-mail: sines.brand@gmail.com lub poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00 pod numerem telefonu: +48 669-078-824

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów